Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 2.2.2021 от 10:00ч.

19 Януари 2021 Източник: Община Правец видяна 167 /

Община Правец организира на 02.02.2021 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №54170.215.19 (пет четири едно седем нула точка две едно пет точка едно девет) с площ от 159 кв. м. (сто петдесет и девет квадратни метра), находящ се в строителния полигон на махала „Владовци“ по плана на новообразуваните имоти (ПНИ), одобрен със Заповед №ОА– 20/2004 год., с. Осиковица, община Правец, област Софийска.
Начална тръжна цена на имота в размер 1590.00 лв. (хиляда петстотин и деветдесет лева) без ДДС (необлагаема)
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.01.2021 г. до 17.00 ч. на 01.02.2021 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 01.02.2021 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 01.02.2021 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 01.02.2021  год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 09.02.2021 г. и 16.02.2021 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?