Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 2.2.2021 от 11:30ч.

19 Януари 2021 Източник: Община Правец видяна 293 /

Община Правец организира на 02.02.2021 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) с кадастрален номер №7078 (седем хиляди седемдесет и осем) с площ от 464 кв.м. (четиристотин шестдесет и четири квадратни метра), който имот участва в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII (осми), находящ се в кв. 66 (шестдесет и шест) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3861 - II/ 26.10.2020 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 22 272.00 лв. (двадесет и две хиляда двеста седемдесет и две) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.01.2021 г. до 17.00 ч. на 01.02.2021 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 01.02.2021 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 01.02.2021 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 01.02.2021 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 09.02.2021 г. и 16.02.2021 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?