Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 2.2.2021 от 14:00ч.

19 Януари 2021 Източник: Община Правец видяна 403 /

Община Правец организира на 02.02.2021 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 113 (втори отреден за имот с планоснимачен номер сто и тринадесет), целият с площ от 498 (четиристотин деветдесет и осем) кв.м., находящ се в кв. 16 (шестнадесети) по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3584 - II/ 07.02.2020 год
Начална тръжна цена на имота в размер 7 470.00 лв. (седем хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС или 8 964.00 лв. (осем хиляди деветстотин шестдесет и четири лева) с ДДС
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.01.2021 г. до 17.00 ч. на 01.02.2021 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 01.02.2021 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 01.02.2021 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 01.02.2021  год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 09.02.2021 г. и 16.02.2021 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?