Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 2.2.2021 от 15:00ч.

19 Януари 2021 Източник: Община Правец видяна 265 /

Община Правец организира на 02.02.2021 год. от 15:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, Помещение, представляващо ОФИС № 10, частна общинска собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III (третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2;, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №123-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 47/22.01.2009 г., под № 29, том I, парт. 1008.
Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.01.2021 г. до 17.00 ч. на 01.02.2021 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 01.02.2021 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 01.02.2021 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 01.02.2021 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 09.02.2021 г. и 16.02.2021 г., при същия ред и условия..
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?