Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 23.03.2022 от 14:00ч.

08 Март 2022 Източник: Община Правец видяна 363 /

Община Правец организира на 23.03.2022 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1837 (втори отреден за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин тридесет и седем), целият с урегулирана площ от 1191 кв.м. (хиляда сто деветдесет и един квадратни метра), находящ се в кв. 75 (седемдесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4387-II/25.11.2021 г..

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?