Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 26.01.2022 от 15:00ч.

11 Януари 2022 Източник: Община Правец видяна 150 /

Община Правец организира на 26.01.2022 год. от 15.00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 54170.26.17 (пет четири едно седем нула точка две шест точка едно седем) с площ от 5148 кв. м (пет хиляди сто четиридесет и осем кв. м.) в местността „Цековци” с начин на трайно ползване – нива, категория – 6 (шеста), находящ се в землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4305-II/07.09.2021 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?