Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 28.05.2024 от 10:00ч.

15 Май 2024 Източник: Община Правец видяна 157 /

Община Правец организира на 28.05.2024 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ Помещение №3 - частна общинска собственост, с площ от 9.00 (девет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII – Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост АЧОС № 0112/02.08.1999 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 54.00 лв. (петдесет и четири лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 5 (пет) години;
Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 15.05.2024 г. до 17.00 ч. на 27.05.2024 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 27.05.2024 год. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 27.05.2024 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост повторни търгове да се проведат на 04.06.2024 г. и 11.06.2024 г., при същите условия и ред, а именно:
За дата 04.06.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 03.06.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 03.06.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 03.06.2024г.
За дата 11.06.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 10.06.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 10.06.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 10.06.2024 г.
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?