Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 28.10.2020 от 10:00ч.

13 Октомври 2020 Източник: Община Правец видяна 386 /

Община Правец организира на 28.10.2020 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 190 (втори отреден за имот с планоснимачен номер сто и деветдесет) целият с урегулирана площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в кв. 208 (двеста и осем) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3736-II/07.07.2020 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 20850.00 лв. (двадесет хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 14.10.2020 г. до 17.00 ч. на 27.10.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 27.10.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 27.10.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 27.10.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 04.11.2020 г. и 11.11.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?