Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 28.10.2020 от 11:30ч.

13 Октомври 2020 Източник: Община Правец видяна 182 /

Община Правец организира на 28.10.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35585.53.186 (три пет пет осем пет точка пет три точка едно осем шест) по КККР, с площ от 2477 кв. м. (две хиляди четиристотин седемдесет и седем кв. м.) в местността „Смесите” с начин на трайно ползване – овощна градина, категория – 5 (пета), находящ се в землището на с. Калугерово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3738/13.07.2020 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 3877.00 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и седем лева) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 14.10.2020 г. до 17.00 ч. на 27.10.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 27.10.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 27.10.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 27.10.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 04.11.2020 г. и 11.11.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?