Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 28.10.2020 от 14:00ч.

13 Октомври 2020 Източник: Община Правец видяна 217 /

Община Правец организира на 28.10.2020 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 65872.4.714 (шест пет осем седем две точка четири точла седем едно четири) по КККР, с площ от 381 кв. м. (триста осемдесет и един кв. м.) в местността „Мойкиното” с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория – 5 (пета), заедно с построената в него кошара с навес със застроена площ от 194 (сто деветдесет и четири) кв. м., находящи се в землището на с. Своде, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3739/13.07.2020 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 9320.00 лв. (девет хиляди триста и двадесет лева) без ДДС (необлагаема) в т.ч. земя – 1905.00 лв. (хиляда деветстотин и пет лева) без ДДС (необлагаема) и сграда – 7415.00 лв. (седем хиляди четиристотин и петнадесет лева) без ДДС (необлагаема)
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 14.10.2020 г. до 17.00 ч. на 27.10.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 27.10.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 27.10.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 27.10.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 04.11.2020 г. и 11.11.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?