Публичен търг с тайно наддаване - 29.08.2018 от 11:30ч.

17 Август 2018 Източник: Община Правец видяна 199 /

ОБЯВА
Община Правец организира на 29.08.2018 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен и мот (ПИ) №58030.109.130 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три нула) – незастроен, с площ от 496.06 кв.м. (четиристотин деветдесет и шест цяло и шест стотни квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №2514 - II/04.05.2018 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 4 960.00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 17.08.2018 г. до 17.00 ч. на 28.08.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 17:00 часа на 28.08.2018 г. по сметка на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 28.08.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 28.08.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 05.09.2018 г. и 12.09.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?