Публичен търг с тайно наддаване - 3.12.2019 от 10:30ч.

19 Ноември 2019 Източник: Община Правец видяна 275 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 03.12.2019 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ Административно помещение, ОФИС № 4 (четири), с площ от 12.00 кв. м. (дванадесет квадратни метра), находящо се на III (трети) етаж в Административно-стопанската сграда, пл. „Тодор Живков” № 2, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0123 – II/15.05.2000 г
Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 5 (пет) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.11.2019 г. до 17.00 ч. на 02.12.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 02.12.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 02.12.2019 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 02.12.2019 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 10.12.2019 г. и 17.12.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?