Публичен търг с тайно наддаване - 3.12.2019 от 11:30ч.

19 Ноември 2019 Източник: Община Правец видяна 243 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 03.12.2019 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – общ. (единадесети, общински) с площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1551 - II/28.03.2016 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 937 от 18.04.2016 год., под № 108 том IV, н.д.№566/16 г., парт. 35507.
Начална тръжна цена на имота в размер 9 398.00 лв. (девет хиляди триста деветдесет и осем лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.11.2019 г. до 17.00 ч. на 02.12.2019 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 02.12.2019 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 02.12.2019 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 02.12.2019 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 10.12.2019 г. и 17.12.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?