Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 3.6.2020 от 11:30ч.

19 Май 2020 Източник: Община Правец видяна 324 /

Община Правец организира на 03.06.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща ОФИС № 57, частна общинска собственост, с площ от 47.89 (четиридесет и седем цяло и осемдесет и девет) кв.м, находящо се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №124-II/ 04.12.2008 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 95.78 лв. (деветдесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.05.2020 г. до 17.00 ч. на 02.06.2020 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 02.06.2020 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 02.06.2020 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 02.06.2020 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 10.06.2020 г. и 17.06.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?