Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 4.8.2020 от 10:30ч.

21 Юли 2020 Източник: Община Правец видяна 207 /

Община Правец организира на 04.08.2020 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ ОФИС № 55 с площ от 50.89 (петдесет цяло осемдесет и девет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административностопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №123-II/ 04.12.2008 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 101.78 лв. (сто и един лев и седемдесет и осем стотинки) без ДДС.
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 22.07.2020 г. до 17.00 ч. на 03.08.2020 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 03.08.2020 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 03.08.2020 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 03.08.2020 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 11.08.2020 г. и 18.08.2020 г., при същия ред и условия..
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?