Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 4.8.2020 от 11:30ч.

21 Юли 2020 Източник: Община Правец видяна 256 /

Община Правец организира на 04.08.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 113 (втори отреден за имот с планоснимачен номер сто и тринадесет), целият с площ от 498 (четиристотин деветдесет и осем) кв.м., находящ се в кв. 16 (шестнадесети) по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3584 - II/ 07.02.2020 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 7 470.00 лв. (седем хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 22.07.2020 г. до 17.00 ч. на 03.08.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 03.08.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 03.08.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 03.08.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 11.08.2020 г. и 18.08.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?