Публичен търг с тайно наддаване - 6.10.2020 от 14:00ч.

22 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 83 /

Община Правец организира на 06.10.2020 г. от 14.00 ч. в заседателна зала в сградата на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади от ОПФ, за срок 1 (една) стопанска година, следните имоти, намиращи се в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:

С Началната тръжна годишна наемна цена за всеки имот е равна на началната тръжна годишна наемна цена на целия имот (колона 8 от таблицата), без ДДС (необлагаем).
Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Кандидатите могат да подават заявление за един или няколко имоти, като при подаване на предложението се предлага цена за всеки обявен имот.
Срок на отдаване под наем– 1 (една) стопанска година – 2020-2021 година.
Тръжната документация за участие се закупува всеки работен ден от 23.09.2020 до 17.00 ч. на 05.10.2020 год. в информационния център на община Правец, срещу сумата от 70,00 лв.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена (колона 9 от таблицата) се внася до 17.00. на 05.10.2019 г. на каса или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 05.10.2020 г. в информационния център на община Правец.
Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до 05.10.2020 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
За справки: ет.1, ст.5, тел.: 07133/4877


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?