Публичен търг с тайно наддаване - 7.7.2020 от 14:30ч.

23 Юни 2020 Източник: Община Правец видяна 159 /

Община Правец организира на 07.07.2020 год. от 14:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ ОФИС № 58 с площ от 48.91 (четиридесет и осем цяло и деветдесет и един) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ XXII, кв. 17 гр. Правец, пл.„Тодор Живков” №2, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №125-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 49/22.01.2009 г., под № 31, том I, парт. 1010.
Начална тръжна месечна наемна цена – 195.64 лв. (сто деветдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 24.06.2020 г. до 17.00 ч. на 06.07.2020 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 06.07.2020 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 06.07.2020 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 06.07.2020 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 14.07.2020 г. и 21.07.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?