Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 7.7.2020 от 15:30ч.

23 Юни 2020 Източник: Община Правец видяна 426 /

Община Правец организира на 07.07.2020 год. от 15:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – общ. (единадесети, общински) с площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1551 - II/28.03.2016 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 11 640.00 лв. (единадесет хиляди шестстотин и четиридесет) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 24.06.2020 г. до 17.00 ч. на 06.07.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 06.07.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 06.07.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 06.07.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 14.07.2020 г. и 21.07.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?