Публичен търг с тайно наддаване - 9.07.2019 от 9:30ч.

25 Юни 2019 Източник: Община Правец видяна 165 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 09.07.2019 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.109.132 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три две), с площ от 145.19 кв. м. (сто четиридесет и пет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3294 - II/ 07.01.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 35 от 10.01.2019 год., под № 28, том I.
Начална тръжна цена на имота в размер на 1016.40 лв. (хиляда и шестнадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 26.06.2019 г. до 17.00 ч. на 08.07.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 08.07.2019 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 08.07.2019 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 08.07.2019 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 16.07.2019 г. и 23.07.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?