Публичен търг с тайно наддаване - 9.9.2020 от 10:30ч.

25 Август 2020 Източник: Община Правец видяна 89 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 09.09.2020 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.307 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка три нула седем) с площ от 750 кв. м. (седемстотин и петдесет квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, одобрен със Заповед №ОА– 20/2004 год. на ОНС-София, актуван с Акт за частна общинска собственост №3490 - II/ 15.10.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 15 100.00 лв. (петнадесет хиляди и сто лева) без ДДС (необлагаема.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 26.08.2020 г. до 17.00 ч. на 08.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 08.09.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 08.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 08.09.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 16.09.2020 г. и 23.09.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?