Публичен търг с тайно наддаване на 09.10 от 10:30ч.

24 Септември 2019 Източник: Община Правец видяна 275 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 09.10.2019 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, Сграда със застроена площ от 230 кв. м. (двеста и тридесет квадратни метра) – частна общинска собственост, на един етаж, масивна конструкция, находяща се в Урегулиран поземлен имот VIII – За техническа инфраструктура, в кв. 118 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1087 – II/05.02.2014 година
Начална тръжна месечна наемна цена – 460.00 лв. (четиристотин и шестдесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 10 (десет) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 25.09.2019 г. до 17.00 ч. на 08.10.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 08.10.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 08.10.2019 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 08.10.2019 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 16.10.2019 г. и 23.10.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?