Публичен търг с тайно наддаване на 12.03.2019 от 9:30ч.

26 Февруари 2019 Източник: Община Правец видяна 131 /

Община Правец организира на 12.03.2019 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелно обособен обект (аптека), състоящ се от три помещения с обща площ от 35.40 (тридесет и пет цяло и четиридесет стотни) кв.м., находящ се на първия етаж в триетажна масивна Административна сграда на кметство с. Джурово, община Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 37-I/01.09.2010 год.
Начална тръжна месечна наемна цена – 88.50 лв. (осемдесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 5 (пет) години;
Предназначение на имота – за стопанска дейност;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 27.02.2019 г. до 17.00 ч. на 11.03.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 11.03.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 11.03.2019 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 11.03.2019 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 19.03.2019 г. и 26.03.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?