Публичен търг с тайно наддаване на 12.11.2019 от 10:30ч.

29 Октомври 2019 Източник: Община Правец видяна 201 /

Община Правец организира на 12.11.2019 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №1 с площ 15.9 (петнадесет цяло и девет десети) кв. м, част от масивна едноетажна сграда – обреден дом, построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния план на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост 313 – I/11.08.2015 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 23.85 лв. (двадесет и три лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване – 3. (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.10.2019 год. до 17.00 ч. на 11.11.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 11.11.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 11.11.2019 год. в Информационния център на община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 11.11.2019 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 19.11.2019 год. и 26.11.2019 год., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?