Публичен търг с тайно наддаване на 12.11.2019 от 11:30ч.

29 Октомври 2019 Източник: Община Правец видяна 318 /

Община Правец организира на 12.11.2019 год. от 11:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.109.138 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три осем), целият с площ от 242 (двеста четиридесет и два) кв.м., трайно предназначение: „Урбанизирана територия“, находящ се в строителния полигон на махала „Дивчов рът“, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3354 - II/18.03.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 658 от 19.03.2019 год., под № 75 том III.
Начална тръжна цена на имота в размер на 2 420.00 лв. (две хиляди четиристотин и двадесет лева) без ДДС (необлагаема);

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.10.2019 г. до 17.00 ч. на 11.11.2019 г. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 17.00 ч. на 11.11.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 11.11.2019 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 11.11.2019 г., след предварителна уговорка на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 19.11.2019 год. и 26.11.2019 год., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?