Публичен търг с тайно наддаване на 20.08.2019 от 11:30ч.

06 Август 2019 Източник: Община Правец видяна 197 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 20.08.2019 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ Площ от 1.00 (един) кв.м. – частна общинска собственост, част от фоайето в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец, за инсталиране на автомат за кафе и топли напитки, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1496 – IІ/16.02.2016 год
Начална тръжна месечна наемна цена –50.00 лв. (петдесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 07.08.2019 г. до 17.00 ч. на 19.08.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 19.08.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 19.08.2019 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 19.08.2019 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 27.08.2019 г. и 03.09.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?