Категории

Публичен търг с тайно наддаване на 21.08.2019 от 10:30ч.

06 Август 2019 Източник: Община Правец видяна 371 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 21.08.2019 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляваш помещение – с полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., находящо се на партера в двуетажна сграда - Автогара, построена в УПИ VIII–Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0112 -II/02.08.1999 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 87.50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 07.08.2019 г. до 17.00 ч. на 20.08.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 20.08.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 20.08.2019 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 20.08.2019 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 28.08.2019 г. и 04.09.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?