Публичен търг с тайно наддаване на 21.08.2019 от 11:30ч.

06 Август 2019 Източник: Община Правец видяна 302 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 21.08.2019 год. от 11:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000360 (нула нула нула три шест нула) с площ от 774 (седемстотин седемдесет и четири) кв.м., местността „Койчова поляна” с начин на трайно ползване – друга селищна територия, находящ се в махала „Куевска”, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2333 - II/28.12.2017 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 6 192.00 лв. (шест хиляди сто деветдесет и два лева), без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 07.08.2019 г. до 17.00 ч. на 20.08.2019 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 17.00 ч. на 20.08.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 20.08.2019 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 20.08.2019 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 28.08.2019 г. и 04.09.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?