Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 23.05.2023 г. от 11:00 ч.

09 Май 2023 Източник: Община Правец видяна 362 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 23.05.2023 г. от 11:00 ч.. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот- частна общинска собственост, представляващ Сграда – (бивш кантар) със застроена площ (ЗП) от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX (девети) – За склад и кантар, с площ от 670 (шестстотин и седемдесет) кв.м, находящ се в кв. 11 (единадесети) по действащия план за регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Aкт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3492 – II/18.10.2019 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?