Извършване на СМР, включително вертикална планировка, за обект: „Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на СМР, включително вертикална планировка, за обект: „Ремонт на целодневна детска градина „Индира Ганди”, находяща се в урегулиран поземлен имот / УПИ/ VI за детска градина, кв. 167 по план за регулация на гр. Правец, община Правец”, в изпълнение на проект на община Правец финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-2020


Документация

Обявление

Решение

Технически проекти

 • Техническа спецификация
  27 Ноември 2018
  Преглед
 • Технически проект част 1
  27 Ноември 2018
  Преглед
 • Технически проект част 2
  27 Ноември 2018
  Преглед
 • Технически проект част 3
  27 Ноември 2018
  Преглед

Договори

 • Проект на Договор
  27 Ноември 2018
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?