Профил на купувача

Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни дейности на покрит плувен басейн в ПГПЧЕ "Ал.Константинов" и ОУ "Васил Левски"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:   „Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни д...

11 Юни 2020   Виж ...

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимните сезони 2020-2022г

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените...

08 Юни 2020   Виж ...

Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения по четири обособени позиции

1. Обособена позиция №1- обект: „Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения за обект: „Кът за отдих, спорт и развлечение с. Джурово, Община П...

21 Май 2020   Виж ...

"Доставка чрез покупка по две обособени позиции"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ФАБРИЧНО НОВ ТРАКТОР С ИНВЕНТАРОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ...

18 Май 2020   Виж ...

Изграждане на Информационен център в УПИ IX за "информационен център и озеленяване" в кв.10 , гр. Правец, Община Правец
Удължен срок!

Пазарна консултация за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР за обект: „Изграждане на Информационен център в УПИ IX за „информац...

11 Май 2020   Виж ...

Доставка на храни и консумативи за изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи  за  изпълнение на дейности по договор за безвъ...

30 Март 2020   Виж ...

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения при Община Правец

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ОБЩИН...

25 Март 2020   Виж ...

"Ремонт на два обекта общинска собственост"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Ремонт на два обекта общинска собственост”Обект №1: „Ремонт и вътрешно преустр...

24 Март 2020   Виж ...

Доставка на фабрично нов лекотоварен бордови автомобил за нуждите на община Правец

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Доставка на фабрично нов лекотоварен бордови автомобил за нуждите на община Пр...

21 Март 2020   Виж ...

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП , С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ ...

18 Март 2020   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?