Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия”  по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027...

21 Септември 2016   Виж ...

Възлагане на обществена поръчка: "Занималня за деца на родители, работещи в администрация в община Правец"

Възлагане на обществена поръчка чрез ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ с Предмет: Текущ ремонт и обновяване на обект: "Занималня за деца на родители, раб...

13 Септември 2016   Виж ...


Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. ...

31 Август 2016   Виж ...

Изработване на инвестиционeн проект във фаза „Технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект "Спортно игрище за мини-футбол и обслужваща сграда към него"

Открита процедура с предмет:„Изработване на инвестиционeн проект във фаза „Технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект "Спортно иг...

13 Април 2016   Виж ...

Предоставяне на периодични юридически услуги в различни области на правото

Процедура на договаряне без обявление с предмет:Предоставяне на периодични юридически услуги в различни области на правото, в зависимост от конкрет...

12 Април 2016   Виж ...

Изпълнение на Инженеринг - Многофамилна жилищна сграда "Блок 109"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторск...

11 Април 2016   Виж ...

Открита процедура: "Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител на инженеринг по проект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец с извън площадкова довежда...

08 Април 2016   Виж ...

Открита процедура: "Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкци...

08 Април 2016   Виж ...

Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проекти по 4 обособени позиции

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: „Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проекти по 4 обособени позиции":Обособена позиция 1: „Консулта...

07 Април 2016   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?