Категории

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ В ДГ "ЗДРАВЕЦ" - град ПРАВЕЦ

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ В ДГ "ЗДРАВЕЦ" - град ПРАВЕЦОсвен целодневната грижа за децата, в детска градина „Здравец”-гр.Правец са сформирани клубове по интереси, чрез които се цели подпомагане на учебната дейност. В клубовете участват децата на 5 и 6-годишна възраст, попадащи в задължителна предучилищна група. Участието им е следствие от заявените лични предпочитания, като всяко дете има право да участва в повече от един клуб, ако му харесват заниманията. Бъдещите първокласници се подготвят от специалисти, като допълнителна педагогическа подготовка получават за усвояване на допълнителни знания и умения по: български език, математика и други науки, пеене, танци, спорт, изкуство.Дейностите се реализират в изпълнение на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0023-2014 по ОП НОИР.Общата цел, заложена в изпълнението на проекта е, да се постигне подобряване качеството на живот, насърчаване социалното включване, намаляване на бедността, трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Специалистите, отговарящи за дейностите на клубовете „Обичам те, българска реч”, „Знам и мога”, „Пей и танцувай с мен”, „Фолклорни чудесии”, „Сръчко”, „Бързи, смели, сръчни”, поддържат постоянен контакт с родителите на децата, като освен информираност за възможностите и напредъка, постоянно се представят постигнатите от децата резултати чрез изложби, конкурси, концерти и други съвместни инициативи.Допълнителната педагогическа подготовка чрез личен избор, стимулира децата към по-добри резултати и улеснява усвояването на познания в избраната област.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?