Категории

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА КРЪГЛА МАСА


На  05.09.2019 г. в Правец се проведе кръгла маса по проект  „Правец – среда за активно социално приобщаване”, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР.  На кръглата маса присъстваха 20 лица - родители на деца/участници в настоящия проект представители на образователни институции, социални работници, представители на НПО, както други заинтересовани лица, които имат влияние върху процесите в местната общност, които получиха екземпляри от информационните материали, както и специализиран материал по темата „Преодоляване на негативни обществени нагласи”, създадени със средства по проекта.

Участниците в  кръглата маса получиха информираност по редица въпроси, свързани с преодоляване на негативни обществени нагласи чрез образователна интеграция, като се проведоха и дискусии. Темите, които обхвана кръглата маса бяха следните:
- изготвеният анализ и доклад за настоящата ситуация, включващ добри практики от региона, свързани с предучилищното възпитание и обучение на деца в неравностойно положение;
- участниците в кръглата маса имаха възможност да споделят своя опит и да разискват възможностите за сътрудничество и партньорство за създаване на трайна основа за преодоляване на негативните нагласи и предразсъдъци;
- очертани бяха сферите на партньорство за успешното развитие на детето (режим, занимания, дискриминационни прояви, отношение към успехи, проблеми, конфликти и други).
- дискутираха се темите за равенството между половете, предвид факта, че жените от етническите малцинства са в не облагодетелствано положение

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?