Категории

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕН ПЪРВИ СЕМИНАР НА ТЕМА "ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

На 05.09.2019 г. в Правец се проведе семинар в рамките на изпълнение на дейност „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР. Темата на семинара бе „Мерки за приобщаване на етническите малцинства”, а целта на семинара беше - изграждане на толерантност.

Пред 20-те участниците в семинара бе представена презентация, която съдържаше следните пунктове:
* Основни международни нормативни документи, които стоят в основата на стратегическите документи за успешна интеграция на ромите в република България.
* Десетте общи основни принципа за включване на ромите.
* Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010 - 2020 г.
* Национална стратегия на република България за интеграция на ромите.
* Стратегии в областта на образованието.
* Стратегии в областта на здравеопазване.
* Стратегии в областта на социална политика и заетост.
* Държавен орган, който координира дейностите, свързани с етническите въпроси.

На разположение на лицата бяха създадените информационни материали по следните теми:
- преодоляване на негативните стереотипи
- интеркултурна комуникация
- развитие на общността чрез овластяване и застъпничество
Всички участници получиха и екземпляри от специализиран материал по темата „Мерки за приобщаване на етническите малцинства”.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?