Категории

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕН ВТОРИ СЕМИНАР НА ТЕМА "ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"


На 12.09.2019 г. в Правец се проведе семинар в рамките на изпълнение на дейност „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР. Темата на семинара бе „Предразсъдъци и дискриминация”, а целта на семинара беше - разбиване на етническите стереотипи и предразсъдъци.

Пред участниците в семинара бе представена презентация, която съдържаше следните пунктове:
* Човекът с предразсъдъци.
* Негативните предразсъдъци.
* Предразсъдъкът  като предпоставка за дискриминиращо поведение.
* Дискриминацията.
* Само оценката  - изграждане на адекватна и позитивна само оценка.
* Изграждане на положителна оценка при децата.
* Националната идентичност.
* Стереотипи за различни национални и етнически групи.
* Ролята на родителите за формиране на благоприятни нагласи към етническата група.

На разположение на лицата бяха създадените информационни материали по следните теми:
- преодоляване на негативните стереотипи
- интеркултурна комуникация
- развитие на общността чрез овластяване и застъпничество
 
Всички участници получиха и екземпляри от специализиран материал по темата „Предразсъдъци и дискриминация”.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?