Категории

Център за семейно консултиране и подкрепа – Правец

Център за семейно консултиране и подкрепа – Правец


10.12.19

В ЦСКП- Правец е създадена организация на работа, която гарантира ефективно и качествено предоставяне на интегрираните услуги: Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа и Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

Те са разпределени в групи в зависимост от възрастта на децата- услуги за бъдещи родители, услуги за родители с деца от 0 -3 год. и услуги за деца от 3-7 год. и техните семейства. Акцента в услугите за деца до 3 год. е поставен най-вече върху формирането на родителски умения, а за децата от 3-7 г., услугите са насочени към подкрепа на семействата в отглеждане на децата им, преодоляване на семейни затруднения, преодоляване на образователни и социални дефицити  и подобряване на училищната готовност. Редовно се наблюдава здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Дейностите са насочени и към превенция на детската заболеваемост, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст.

Дейностите със специалистите се организират във вид на групи за консултация и подкрепа в зависимост от потребностите на потребителите, идентифицирани при извършената оценка и индивидуални сесии в зависимост от потребностите и конкретния случай.

Консултациите са на теми, които целят не само да подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да ги стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на по-добра семейна среда за децата: „ Семейната среда и детските потребности“, „Отговорността да си родител“, „За родителите и образованието“, „ Грижи за личната хигиена на малкото дете от раждането да седмата година“, „Всекидневни умения за живот”, „Социални и личностни умения „ Отговорно родителство“, „Ролята на семейството за развитието на детето- общуване и възпитание”

По време на работата на терен се  консултират  родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си.  Осъществява се подкрепа на семействата на  деца в предучилищна възраст, като се извършва  наблюдение и оценка на потребностите на детето и на родителите: развитие на детето, родителските умения- отношенията на грижа, подкрепа на детето от страна на родителите, отношенията между родителите и членовете на семейството и влиянието им върху развитието на детето. Извършва се индивидуална работа по случаи за семейства в риск, преодоляване на рискови фактори за детето, които изискват индивидуален подход.

Дейността на медицинските специалисти е насочена към повишаване на познанията и подобряване на уменията на родителите за особеностите на бебетата и малките деца в етапа на ранно детско развитие, както и за необходимата подходяща семейна среда за отглеждане на дете. Работа включва и консултации за придобиване на практически умения за грижа за децата.  

Медиаторите като координиращи фигури между маргинализираните групи и здравните, социалните, образователни и др.институции,  осъществяват връзки с представители на целевите групи  с цел мотивиране за включване в предоставените услуги.  Те подпомагат преодоляването на културните бариери в общуването и поддържат диалога с мултидисциплинарния екип.

ЦСКП Правец е създаден по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01„Център за  семейно консултиране и подкрепа-Правец” и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?