Категории

Проведе се втория семинар от цикъла "Училище за родители"


На 05.02.2020 г. в с. Разлив , община Правец се проведе втория семинар от обучителния цикъл „Училище за родители“ в рамките на изпълнение на дейност 5 по проект  „Правец- среда за активно социално приобщаване”, финансиран по договор № BG 05М9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР. Темата на семинара бе „Проблемът с изоставащите ученици. Конструктивно взаимодействие между учителя и родителите на детето. Правила на общуване“.

В обучението се включиха 60 родители от деца и ученици от етническите малцинства от община Правец. Целта на семинара бе да се повиши родителската заитересованост към образованието и подобрят взаимоотношенията семейство-образователна институция, да се актуализират знанията на участниците за ролята на родителите за образованието на техните деца. Обучителната програма  е насочена към приобщаване на родителите към образователния процес за доброто на децата си, да се променят нагласите, че отговорността за образованието се споделя между родителите и училището.   По време на обучението се застъпиха темите за преодоляване на неуспеваемостта на учениците, разгледаха се причините и факторите за изоставането на учениците, влиянието на семейството и семейната среда като решаваща роля за физическо и психическо формиране на индивида като личност. Акцент се постави на причините за изоставянето и отпадането от образователната система. В представената презентация се застъпиха  следните подтеми:

• Проблемът с изоставащите ученици. Причини за изоставането и отпадането от образователната система свързани с малцинствената принадлежност на ученика.
• Фактори за неуспех в учебната дейност
• Приобщаване на родителите за доброто на детето в училище
• Какво очакват родителите от учителите?
• Какво очакват учителите от родителите ?
• Правила за конструктивно взаимодействие между учителя и родителя
• Добри практики. Идеи за партниране между семейство и училище.
• Училище и семейство-заедно за бъдещето на децата

На разположение на родителите бяха създадените информационни материали:

• Приобщаване на родителите за доброто на детето в училище
• Проблемът с изоставащите ученици
• Училището и семейството - Заедно за бъдещето на децата
• Правила за конструктивно взаимодействие между учителя и родителя родителите за  образованието
• Идеи за партниране между семейството и училище

Всички участници в семинара получиха работни материали, включващи папка, химикалка, работни листа и специализирани материали по темата.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?