Категории

Създаване на Център за патронажна грижа – ПравецПодписване на Административен договор № BG05M9OP001-2.101-0163-C01 по ОП РЧР за стартиране на проект „Създаване на Център за патронажна грижа - Правец“

На 10.06.2020 г. кметът на Община Правец - г-н Румен Гунински подписа договор  с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за реализиране на проект „Създаване на Център за патронажна грижа - Правец”.
 Бенефициент по договора е Община Правец.
 
ОБЩА ЦЕЛ:
Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в Община Правец, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Целта на процедурата по Компонент 3 е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Предотвратяване разпространението на коронавируса чрез осигуряване достъп до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОП РЧР:
Разширяване на съществуващи социални услуги, превенция разпространение на COVID – 19 сред най-уязвимите групи от населението и подпомагане на 100 възрастни хора и лица с различни увреждания или лица под карантина.
 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОП РЧР:
1.    Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса;
2.    Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
3.    Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
 7 месеца: до 31.12.2020г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
65 399,60 лева,
  • 8.06.2020г - Обявление за набиране на потребителиПреглед
  • 8.06.2020г - Обявление за свободни позицииПреглед
  • 10.06.2020г - Обявление за стартиране на проектПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?