Категории

Екипът на "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец" работи спазвайки противоепидемичните мерки


ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА- ПРАВЕЦ
РАБОТИ АКТИВНО С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СПАЗВАЙКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

Екипът, сформиран по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа“- Правец, финансиран от ЕС, чрез ЕСФ, по ОП РЧР, проект BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за  семейно консултиране и подкрепа-Правец” не е преустановявал работата с потребителите от целевата група, въпреки епидемичната обстановка на територията на страната от началото на месец март т.г. до настоящия момент.
Социалните работници, медиаторите и медицинските специалисти през целия период осъществяваха ежедневни консултации с родителите относно актуални теми за проблеми в отглеждането, възпитанието, социализацията на децата.
Особено внимание е отделяно на хигиената, дисциплината, отговорното поведение и самоизолацията, като основни средства за предпазване на собственото здраве и това на околните.
Индивидуални консултации на потребителите са провеждани само с необходимите предпазни средства – маски и ръкавици, като е спазвана определената дистанция.
Ежедневно са провеждани телефонни разговори с участниците от целевата група, чрез които, освен консултации и съвети относно отглеждането на децата, им е предоставена възможност да получат отговори и на други въпроси, които ги вълнуват.
С облекчаването на противоепидемичните мерки, специалистите от ЦСКП подновиха работата на терен и груповите дейности, отново спазвайки стриктно всички мерки за опазване на здравето. Провеждани са активни съвместни дейности и консултации с външните  специалисти от Фондация „Социални норми“ – основен партньор по проекта. Потребителите получиха възможност за консултиране по интересуващи ги теми и проблеми от различни специалисти, включително психолог, юрист и стоматолог, както по време на груповите занятия, така и индивидуално.
Активна работа се осъществява и с децата от предучилищна възраст, с която се цели преодоляване на дефицити, които възпрепятстват социализацията и интеграцията на децата в училищната среда. В подкрепа на бъдещите първокласници, както всяка година, и това лято ще бъдат организирани групи за допълнителна педагогическа подготовка, въпреки, че дейността е отложена във времето, за да бъде направена необходимата организация за предприемане на всички необходими превантивни мерки за опазване живота и здравето на потребителите и персонала, които ще работи пряко с тях в продължение на един календарен месец.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?