Категории

Информация за проведен четвърти семинар на тема "Идентичност, принадлежност, общност"


На 30.07.2020 г. се проведе четвъртия от предвидените четири семинари на тема „Гражданско образование”.  Неговата под тема бе „Идентичност, принадлежност, общност”, а целта на семинара е - промяна на нагласите. За всеки семинар е предвидена конкретна насоченост към промяна на нагласите, изграждане на по-добра самооценка и уважение към другите, разбиване на етническите стереотипи и предразсъдъци, изграждане на толерантност. Покани за семинарите бяха изпратени до Управляващия орган през системата ИСУН, като покани за семинарите са отправени до различни заинтересовани страни -  родители на деца /участници в настоящия проект/, специалисти, ангажирани с дейностите по проекта, педагози, социални работници, НПО, представители на партньорите, както и други лица, които имат влияние върху процесите в местната общност. Пред 20-те участници в семинара бе представена презентация, която съдържаше следните въпроси: Значение и разяснение на използването на популярни термини - обществото, интеграция, идентичност, общност, принадлежност; Критерии за определяне на общностите;Спецификата на етническата общност;Видове групови идентичности;Представени бяха текстове от международни документи, отнасящи се до защитата на групови идентичности.Участниците проявиха интерес и се включиха в дискусията. На разположение на лицата бяха създадените информационни материали по следните теми: „Преодоляване на негативните стереотипи”, „Интеркултурна комуникация”, „Развитие на общността чрез овластяване и застъпничество”. Съгласно договора с изпълнителя за всеки семинар са приготвени следните материали/документи: покана за събитието, презентация  и специализиран материал по  темата „Идентичност, принадлежност, общност”, за всички участници са осигурени материали за участници /включващи папка, химикалка, листа с лого/, изготвен е списък на участниците, в края на мероприятието лицата попълниха индивидуална анкета с цел постигане на обратна връзка. След приключване на мероприятието изпълнителя изготви доклад за проведеното събитие. За участниците в семинара бе осигурена логистика, а за провеждането на самия семинар е осигурена зала, лаптоп, мултимедиен проектор, презентационен екран.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?