Категории

ПРОЕКТ "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - ПРАВЕЦ"

Цели на проекта
Проектът цели подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства от целевите групи, чрез осигуряване на безплатен топъл обяд от обществена трапезария.

Целеви групи
Целеви групи по проекта са:
Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
Скитащи и бездомни лица;
Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Период на реализация на проекта
Проектът се реализира в периода от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
Предоставянето на безплатен топъл обяд е в рамките на работните дни за периода на проекта.
 
Максимален брой потребители
Максималният брой потребители от допустимите целеви групи е 150.

Основни дейности
Подбор на целевите групи по проекта.
Приготвяне и доставка на безплатен топъл обяд до дома на 150 лица от целевите групи на проекта в рамките на 249 работни дни в периода от 04.01.2021 г.  до 31.12.2021 г.
Осигуряване на съпътстваща подкрепа  -  разпространяване на информация и материали, касаещи предпазване от заразяване и разпространение на коронавирус COVID-19 и последствия от това, спазването на хигиенни мерки, възможности за закупуване на храна и лекарства при заявена необходимост, ползване на социални услуги, мерки и дейности за подкрепа.

Финансиране
Настоящият проект се финансира от националния бюджет чрез Фонд „Социална закрила“.
Стойността на финансовата подкрепа за община Правец е в размер на 119 520 лв.

Начин на кандидатстване
Желаещите да ползват безплатен топъл обяд по проекта, подават заявление-декларация по образец в Общинска администрация-Правец, на адрес: пл. „Тодор Живков“ № 6, ет.1 Информационен център.
Лицата, които са възпрепятствани да подадат на място заявление, могат да потърсят съдействие на телефон 07133 4890 или от кметовете и кметските наместници по населени места.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?