Категории

Мобилна работа в общността Индивидуално консултиране на потребителите от специалистите от ЦСКП - Правец

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 
 

 

Спазвайки всички превантивни мерки, социалните работници, медиаторите и медицинските специалисти провеждат по предварително изготвен график консултации с потребителите, чрез работа на терен и обход на рисковите райони.

Чрез работа в общността се идентифицират деца и семейства в риск; осигурява се подкрепа – емоционална, практическа, в натура, когато е необходима такава, за запазване целостта на семейството и предотвратяване на изоставянето на деца; насочване към другите услуги по проекта и към алтернативни социални, образователни и здравни услуги, както и такива по заетостта; издирване и насочване на бременни жени в риск и майки за ползване на здравни услуги и спазване на изискванията на здравното законодателство.

Специалистите осъществяват подкрепа на родителите и развиване на техните умения, нагласи и знания за осигуряване на най-благоприятна социална среда за опазване на здравето и насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата, справяне със специфичните нужди и проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и развитието на деца до 7 годишна възраст.

Специално внимание специалистите отделят на отговорността за осигуряване на детските потребности и необходимите здравни грижи.

Октомври, 2022 г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?