Категории

Продължават дейностите по проект „Семейно консултиране и подкрепа- Правец”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” 

 

Продължават дейностите по проект
„Семейно консултиране и подкрепа- Правец”

 

Предоставяните интегрирани услуги за ранно детско развитие в ЦСКП Правец гарантират превенция на социалното изключване на деца и семейства в риск. Реализираните дейности, насочени към оказване на подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация, оказват своето въздействие върху целевата група и по тази причина срока на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец”, реализиран от Община Правец по Оперативна програма развитие на човешките ресурси е удължен до 30.06.2023 г. Проектът се реализира от месец август 2016 г. и е насочен към утвърждаване на устойчив модел на социална местна политика за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие.

Услугите, които се предоставят в Центъра за семейно консултиране и подкрепа са интегрирани здравно-социални и психо-социални:
- „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, дейности за семейно планиране под формата на индивидуална и групова работа.”
- „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”.
- „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата и равен старт в училище”.

Социалната работа е насочена към постигане на промяна в социалната ситуация на хората и в самите тях, повишаване на тяхната автономия, капацитета им да  правлявата живота си.


Екип от специалисти провежда консултации в подкрепа за изграждане на умения за грижа и отглеждане на деца от родители от рискови групи, с цел подобряване на условията за ранно детско развитие, формиране на родителски умения и подобряване грижата за децата в семейството и намаляване на риска от неглежиране, мотивиране на деца и родители за включване в образователната система и повишаване на училищната готовност на децата.

Активната работа на мултидисциплинарния екип под формата на групови сесии, индивидуални консултации, работа на терен и спечеленото доверие в общността, показа на родителите пропуските им в отглеждането на децата, както и възможностите за подобряване на средата. Представят са различни теми, които целят не само да подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да ги стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на по-добра семейна среда за децата.

Резултатите, констатирани до този момент са:

- Комплексна подкрепа на семейства от рискови групи и общности в отглеждането на децата, изцяло свързана с полагане на грижи за малките деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост.
- Консултирани и подкрепени семейства в случай на установено увреждане или заболяване, формирана здравна култура за правилно отглеждане на децата.
- Подкрепени семейства изградена устойчива връзката родетел-дете;
- Повишени умения и придобити знания в родителите за правилното отглеждане на децата, за преодоляване на семейни затруднения, семейно планиране;
- Предоставена на здравна консултация на повече от 500 потребители. Придобити знания в родителите за превенция на здравето, здравословния начин на живот;
- В следствие на проектните дейности и проведените информационни сесии, се осъществявя ваксиниране съгласно имунизационния календар на всички деца, които нямат всички ваксини.
- Осигурена възможност на деца в предучилищна възраст за равен старт в първи клас - подобрена предучилищна подготовка.

Януари, 2023 г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?