Категории

Приключиха дейностите по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” 

 

Приключиха дейностите по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец“
 
На 21 септември 2023 г. в заседателната зала на Общинска администрация град Правец се състоя Заключителната пресконференция по Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”.
 
На пресконференцията присъстваха представители на институции, медии и др. заинтересовани лица. Ръководителят на проекта представи пред присъстващите организацията на работа в ЦСКП Правец, която ефективно и качествено предоставяше интегрираните услуги за ранно детско развитие на деца от 0-7 г. от уязвими групи, основните дейности, реализирани по проекта, постигнатите резултати и ефекта от изпълнението му. Постигната е основната цел на проекта, като е утвърден устойчив модел на социална местна политика за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие с включването на дейности в подкрепа и консултиране в социалната, здравната и образователните сфери.
 
Изпълнението на проекта доведе до подобряване достъпа до услуги / социални, здравни, образователни и др./ на деца от 0 до 7 години, техните семейства и бъдещи родители от рискови групи; превенция и ограничаване на изпадането в уязвимо положение, минимизиране на риска от социално изключване на деца и семейства в риск; Осъществяването на дейностите гарантира по-добро ранно детско развитие.
 
Постигнатите резултати за целия период са следните:
- Комплексна подкрепа на 383 семейства от рискови групи и общности в отглеждането на децата, изцяло свързана с полагане на грижи за малките деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост.
- 582 деца са получили подкрепа и достъп до качествени и ефективни здравни и интегрирани здравно-социални услуги, в т.ч. и деца с увреждания;
- Повишени родителски умения и придобити знания за подобряване грижата за децата, нуждите на бебето и малкото дете, необходимата подходяща семейна среда за отглеждането му и родителската отговорност.
- Повишени социални умения – общуване, търсене на работа, улеснен достъп до социални услуги.
- Комплексна подкрепа на 383 семейства от рискови групи и общности в отглеждането на децата, изцяло свързана с полагане на грижи за малките деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост.
- 582 деца са получили подкрепа и достъп до качествени и ефективни здравни и интегрирани здравно-социални услуги, в т.ч. и деца с увреждания;
- Повишени родителски умения и придобити знания за подобряване грижата за децата, нуждите на бебето и малкото дете, необходимата подходяща семейна среда за отглеждането му и родителската отговорност.
- Повишени социални умения – общуване, търсене на работа, улеснен достъп до социални услуги.
- Комплексна подкрепа на 383 семейства от рискови групи и общности в отглеждането на децата, изцяло свързана с полагане на грижи за малките деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост.
- 582 деца са получили подкрепа и достъп до качествени и ефективни здравни и интегрирани здравно-социални услуги, в т.ч. и деца с увреждания;
- Повишени родителски умения и придобити знания за подобряване грижата за децата, нуждите на бебето и малкото дете, необходимата подходяща семейна среда за отглеждането му и родителската отговорност.
- Повишени социални умения – общуване, търсене на работа, улеснен достъп до социални услуги.
 
Проектът бе реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020г.“, процедура №BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Община Правец реализира проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0027-С01 . Периода на изпълнение е от 03.08.2016г. до 30.09.2023г.
 
Стойността на проекта е 1 077 484,25 лева, от които 915 861,61 лева европейско, а 161 622,64 лева е националното съфинансиране.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?