Категории

Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,
процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”,
проект BG05SFPR002-2.002-0001-C01 “Укрепване на общинския капацитет на община Правец”

 

На 04.09.2023 г., Румен Гунински, кмет на Община Правец, подписа договор BG05SFPR002-2.003-0029-C01 с наименование “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”. Проектът се финансира по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и ще бъде изпълняван 18 месеца – от 15.09.2023 г. до 15.03.2025 г.

Той е насочен към деца в нужда от община Правец, като е планирано поне 250 деца и техните семейства да бъдат обхванати от комплексни интегрирани социално-здравни услуги за подобряване качеството на живот и мерки за социално приобщаване и равни възможности. Услугите ще бъдат насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп до услуги за предотвратяване на социалното изключване. Ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения и повишаване на здравната култура и здравна профилактика.

Програмите, които ще се приложат ще предоставят информация по въпроси за семейно консултиране и подкрепа, формиране и развитие на родителски умения, формиране на здравна култура за правилно отглеждане на децата, адресирани към детските потребности. Ще се осигурява възможност за ранна интервенция и достъп до здравни и социални услуги в общността. Проектът е от стратегическо значение за Община Правец, защото с реализацията му ще се надгради проекта за Социално включване и последвалата го процедура BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г, която приключи на 30.09.2023 г. Чрез проекта ще се продължи устойчивостта на модела на социална местна политика за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, гарантиращи превенция на социалното изключване на деца и семейства в риск, подобряване качеството на живот и на достъпа на услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на децата и техните семейства от рискови групи, вследствие от десетгодишните усилия на община Правец в посока формиране на подходяща семейна и общностна среда за отглеждане на децата, осигуряване на подкрепа и повишаване на познанията за стандартите за ранно детско развитие.

Главната цел на проекта е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца от община Правец, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел подобряване качеството на живот на деца от уязвимите групи в община Правец, превенция на рисковете от неглижиране и изоставяне на детето, намаляване на негативни тенденции и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация посредством намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване в контекста на Европейската гаранция за детето. Основната цел е подготовката на родителите за изпълнение на техните родителски задължения и за създаването на подходяща среда за детето, която е в съответствие с неговите нужди и потребности чрез ползването на системата от интегрирани услуги след раждането на детето (социални, здравни, образователни и други).

Специфичните цели на проекта са:
- Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности чрез подобряване равния и навременен достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група; предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и здравните им права; насърчаване семейното планиране и отговорното родителство; повишаване здравната култура и др.;
- Насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение.
- Осигуряване на по-голяма прозрачност на подкрепата от ЕС, както и по-голяма информираност относно положителния ефект върху живота на хората, основните ценности на Съюза и хоризонталните принципи на политиката на сближаване.
Тези услуги целят не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и ще се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, за да се подобри качеството на живот и детското благосъстояние.

Очакваните резултати от реализация на проекта са:

- Да се подобри грижата за деца в ранна детска възраст. Да спомогне не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, за да се подобри качеството на връзката дете – родители, което подобрява атмосферата в семейната среда за малките деца;
- Да се подобри качеството на живот, превенция и намаляване на детската бедност;
- Провеждането на обучения и супервизия за наетия персонал, да допринесе за повишаване качеството на услугите, така че потребностите на целевите групи да бъдат посрещани по възможно най-добрия начин. Супервизията ще допринесе за усъвършенстване качеството на работа като улесни ефективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието;
- Предоставянето на услуги за ранно детско развитие чрез осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп до услуги да допринесат за подобряване на възможностите и за развиване на умения за пълноценна социална интеграция и реализация;
- Работата с родителите и подкрепата на семействата в отглеждането на децата да доведе до формиране на родителски умения, изграждане и развитие на умения за адекватна грижа и справяне с проблемите на ранното детско развитие, както и да стимулират по-голяма активност във всички сфери на живота;
- Осигуряването на улеснен достъп до здравна информация и качествени грижи за децата да доведе до по-висока загриженост за собственото здраве и това на децата. С предоставянето на здравна консултация да се затвърди комплексния характер на услугите за ранно детско развитие; - Да се ограничи детската бедност;
-Да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове;
- Да се осигури достъп до информация, предоставена по подходящ начин за децата, за да могат да са наясно със своите права;
- Да се идентифицират специфичните групи в повишен риск от бедност или социално изключване и да се определят факторите и причините, обуславящи тази уязвимост;
- Планиране и формулиране на адекватни и целенасочени мерки за подкрепа на децата в неравностойно положение.

За реализация на дейностите по проекта Община Правец ще обяви процедура за подбор и ще назначи набор от специалисти, които ще обхванат всички потребности на потребителите, към които е насочен. За тази цел ще бъдат назначени педиатър, стоматолог, акушерка, медицински сестри, медиатори, сътрудници социална работа и социална дейност, както и ръководен, технически и помощен персонал.

18 Септември 2023 г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?