Категории

Проведе се встъпителна конференция по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”

Проведе се встъпителна конференция по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие  в община Правец”

 

 

Проектът се финансира по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и ще бъде изпълняван 18 месеца – от 15.09.2023 г. до 15.03.2025 г.

Встъпителната конференция по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец” се проведе на 13.11.2023 г. На нея присъстваха експерти на УО на ПРЧР г-н Георги Великов - експерт „Техническа верификация“ и г-жа Марина Петкова – експерт „Финансова верификация“, представители на образователни и социални институции, потенциални потребители на услуги, граждани и други заинтересовани лица.

Пред присъстващите бяха представени основната цел на проекта, дейностите по специфична цел 2 и специфична цел 3, целевата група, териториалния обхват на проекта и очакваните резултати от реализирането му.

Основна цел на проекта е предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца от Община Правец, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа, с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот.

Проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец” ще се реализира по две специфични цели: Специфична цел 2 - „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ и Специфична цел 3- „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

Услугите ще бъдат насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп до услуги за предотвратяване на социалното изключване. Ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения и повишаване на здравната култура и здравна профилактика.

Обхватът на проекта са деца в нужда от община Правец, като е планирано поне 250 деца и техните семейства от гр. Правец, с. Разлив, с. Осиковица, с. Джурово, с. Осиковска Лакавица да бъдат включени в услугите.

Проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец” ще допринесе за повишаване капацитета на родителите от целевата група чрез формиране на отговорни родителски умения и подобряване на семейната среда, с оглед ограничаване предаването на бедността между поколенията. Ще даде възможност на родителите на деца до 7 години, най-вече от маргинализирани групи и общности за формиране на здравно съзнание и прилагане на здравно поведение, ориентирани към здравословен начин на живот.

Предоставянето на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години ще осигури по-добро опазване и подобряване на детското здраве в най-ранна възраст. Ще се реализират допълнителни здравно-информационни дейности, мерки за преодоляване на социалното изключване, консултации относно подобряване на жизнената и битова среда по домовете на децата. Чрез обучения, информиране и подкрепа, в родителите ще се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.

Екип от здравни специалисти, социални работници и медиатори ще работи пряко с потребителите на услугите за реализиране на дейностите по отделните специфични цели.

Провеждането на обучения и супервизия за наетия персонал ще повиши качеството на услугите, така че потребностите на целевите групи да бъдат посрещани по възможно най-добрия начин и ще се усъвършенства качеството на работа.

Чрез ползването на системата от услуги - социални, здравни и други, проектът ще подготви родителите за изпълнение на техните родителски задължения и за създаване на подходяща среда за детето, която е в съответствие с неговите нужди и потребности.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?