Категории

Община Правец набира потребители на социално-здравни услуги по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”

 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, проект BG05SFPR002-2.003-0029-C01
процедура BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата”,
“Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”
 
ОБЯВА

 

Община Правец набира потребители на социално-здравни услуги по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”.

Право на достъп до услугите имат деца и техните семейства от гр. Правец, с. Разлив, с. Осиковица, с. Джурово, с.Осиковска Лакавица., които попадат в следните групи: - без дом или живеещ/а в изключително лоши жилищни условия
- с увреждания или с проблеми с психичното здраве
- бежанци или мигранти, включително непридружени деца, или с малцинствен етнически произход
- за който/която се полагат алтернативни грижи извън семейството, настанен/а в социални услуги за резидентна грижа, включително който/която напуска алтернативна грижа
- от семейство с ниски доходи
- в несигурна семейна среда (деца жертви на насилие, деца, отглеждани от самотни родители, непълнолетни майки и техните деца, деца на родители трудови мигранти и др.)

Желаещите да се включат в проектните дейности, могат да подадат заявление в офиса на проекта в гр. Правец, пл. „Т. Живков“ № 6 стая № 310 или при общностните медиатори по проекта.

25 септември 2023 г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?