Категории

Архитектура, градоустройство и устройствено планиране

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
     Всички заявления за административни услуги се достъпват посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/. Отваряйки документа с тази програма, можете да попълните информацията в заявлението /електронно или ръчно/.
     В посочените за подпис полета, можете да използвате своя електронен подпис, с който да удостоверите самоличността си. В случай, че не разполагате с КЕП /квалифициран електронен подпис/, можете да попълните заявлението, да го разпечатате и подпишете ръчно.
     Таксата следва да бъде заплатена с паричен превод по банкова сметка и код на услугата, които са посочени във всяко заявление / изключение правят безплатните услуги, или ако ще подавате документите лично на гише/.
Към вече попълненото заявление прилагате всички изискуеми документи /те са посочени във всяко заявление/.
1. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано електронно с КЕП/, приложения към него и платежен документ, следва да изпратите на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , откъдето ще получите обратна връзка и входящ номер на вашето заявление, ако то отговаря на изискванията и към него са приложени всички необходими документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер. Моля, обърнете внимание - от датата на получения входящ номер, а не от момента, в който е изпратено заявлението.
2. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано саморъчно/, приложения към него и платежен документ, може да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адреса, посочен в заявлението. Входящият номер ще получите от лицензирания пощенски оператор.
3. Пакетът с документи, включващ заявление /подписано саморъчно/ и приложенията към него, можете да подадете лично на гише в Общинска администрация Правец. При този начин на подаване таксата за административната услуга може да бъде заплатена на гише.

Списък от файлове

 • Удостоверение за административен адрес на поземлени имотиПреглед
 • Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени плановеПреглед
 • Одобряване изменението на кадастрален планПреглед
 • Издаване на скици за недвижими имотиПреглед
 • Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територииПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение по чл.54А, ал.3 от ЗКИРПреглед
 • Искане за издаване удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имотПреглед
 • Искане за издаване удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройствоПреглед
 • Искане за нанасяне промени в разписен лист и в регистъра на недвижими имотиПреглед
 • Заявление за даване на изходни данни за проектиранеПреглед
 • Одобряване на подробен устройствен планПреглед
 • Искане за издаване на виза за проектиранеПреглед
 • Искане за издаване на разрешение за строежПреглед
 • Издаване на удостоверение за търпимост на строежПреглед
 • Искане за одобряване на инвестиционен проектПреглед
 • Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строежПреглед
 • Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категорияПреглед
 • Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежаПреглед
 • Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени плановеПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?