Категории

Архитектура, градоустройство и устройствено планиране

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
     Всички заявления за административни услуги се достъпват посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/. Отваряйки документа с тази програма, можете да попълните информацията в заявлението /електронно или ръчно/.
     В посочените за подпис полета, можете да използвате своя електронен подпис, с който да удостоверите самоличността си. В случай, че не разполагате с КЕП /квалифициран електронен подпис/, можете да попълните заявлението, да го разпечатате и подпишете ръчно.
     Таксата следва да бъде заплатена с паричен превод по банкова сметка и код на услугата, които са посочени във всяко заявление / изключение правят безплатните услуги, или ако ще подавате документите лично на гише/.
Към вече попълненото заявление прилагате всички изискуеми документи /те са посочени във всяко заявление/.
1. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано електронно с КЕП/, приложения към него и платежен документ, следва да изпратите на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , откъдето ще получите обратна връзка и входящ номер на вашето заявление, ако то отговаря на изискванията и към него са приложени всички необходими документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер. Моля, обърнете внимание - от датата на получения входящ номер, а не от момента, в който е изпратено заявлението.
2. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано саморъчно/, приложения към него и платежен документ, може да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адреса, посочен в заявлението. Входящият номер ще получите от лицензирания пощенски оператор.
3. Пакетът с документи, включващ заявление /подписано саморъчно/ и приложенията към него, можете да подадете лично на гише в Общинска администрация Правец. При този начин на подаване таксата за административната услуга може да бъде заплатена на гише.

Списък от файлове

 • Заявление за издаване удостоверение за административен адресПреглед
 • Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строежПреглед
 • Искане за допускане (разрешаване) на изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)Преглед
 • Искане за допълване (поправка) на одобрен кадастрален планПреглед
 • Искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП–ПР и ПЗ по чл. 124а от ЗУТПреглед
 • Искане за издаване на скицаПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение по чл. 54А, ал. 3 от ЗКИРПреглед
 • Искане за издаване удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имотПреглед
 • Искане за издаване удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройствоПреглед
 • Искане за нанасяне промени в разписен лист и в регистъра на недвижими имотиПреглед
 • Искане за проверка установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробния устройствен план (ПУП) е приложен на място по отношение на застрояванетоПреглед
 • Искане за проверка установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробния устройствен план (ПУП) е приложен на място по отношение на застрояванетоПреглед
 • Заявление за даване на изходни данни за проектиранеПреглед
 • Искане за приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)Преглед
 • Искане за издаване на копие от документ от техническия архивПреглед
 • Заявление за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месецаПреглед
 • Заявление за даване на изходни данни за трасиране на имотПреглед
 • Искане за разглеждане на помощен план по реда на чл. 13a, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗПреглед
 • Искане за разглеждане на помощен план по реда на §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗПреглед
 • Заявление за вписване в регистър на техническите паспортиПреглед
 • Заявление за предаване на екзекутиви по чл. 175, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаПреглед
 • Искане за за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строежПреглед
 • Искане за издаване на акт за узаконяване по §184, ал.7 от ПЗР на ЗУТПреглед
 • Искане за издаване на виза за проектиранеПреглед
 • Искане за издаване на разрешение за строежПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за търпимост на строеж по §16 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и §127, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредбиПреглед
 • Искане за одобряване на инвестиционен проектПреглед
 • Искане за одобряване на план за безопасност и здравеПреглед
 • Искане за разглеждане в ОЕСУТ и процедиране на ПУП подробен устройствен план, ПР план за регулация, ПЗ план за застрояване, РУП Работен устройствен план и техните изменения по чл.128 от ЗУТПреглед
 • Искане за разглеждане в ОЕСУТ на инвестиционни проекти за оценка на съответствие по реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТПреглед
 • Искане за разрешаване изработка на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТПреглед
 • Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатацияПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?