Категории

Архитектура, градоустройство и устройствено планиране

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Всички заявления за административни услуги се достъпват посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/. Отваряйки документа с тази програма, можете да попълните информацията в заявлението /електронно или ръчно/.

Таксата следва да бъде заплатена с паричен превод по банкова сметка и код на услугата, които са посочени във всяко заявление / изключение правят безплатните услуги, или ако ще подавате документите лично на гише/.

Към вече попълненото заявление прилагате всички изискуеми документи /те са посочени във всяко заявление/.

1. Пълният пакет документи, включващ заявление, приложения към него и платежен документ, следва да изпратите на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , откъдето ще получите обратна връзка и входящ номер на вашето заявление, ако то отговаря на изискванията и към него са приложени всички необходими документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер. Моля, обърнете внимание - от датата на получения входящ номер, а не от момента, в който е изпратено заявлението.

2. Пълният пакет документи, включващ заявление, приложения към него и платежен документ, може да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адреса, посочен в заявлението. Входящият номер ще получите от лицензирания пощенски оператор.

3. Пакетът с документи, включващ заявление и приложенията към него, можете да подадете лично на гише в Общинска администрация Правец. При този начин на подаване таксата за административната услуга може да бъде заплатена и на гише.

Списък от файлове

 • 2027 - Издаване на скици за недвижими имотиПреглед
 • 2018 - Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имотиПреглед
 • 2001 - Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени плановеПреглед
 • 2083 - Издаване на виза за проектиранеПреглед
 • 2112 - Издаване на разрешение за строежПреглед
 • 2085 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТПреглед
 • 2084 - Издаване на удостоверение за търпимост на строежПреглед
 • 2119 - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройствоПреглед
 • 2002 - Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територииПреглед
 • 2060 - Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени плановеПреглед
 • 2115 - Одобряване на изменението на кадастрален планПреглед
 • 2117 - Одобряване на подробен устройствен планПреглед
 • 1990 - Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежаПреглед
 • 2120 - Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален планПреглед
 • 2062 - Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категорияПреглед
 • 2054 - Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строежПреглед
 • 2082 - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имотПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?