Категории

Архитектура, градоустройство и устройствено планиране

Административните услуги, които Община Правец извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване. Всички заявления за административни услуги са достъпни на сайта на общината, като могат да се попълват и електронно посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/.

Начин на заявяване на услугата:

1. На място в Центъра за административно обслужване на пл. „Тодор Живков“ № 6, лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, заявявате услуга:

• чрез подаване на писмено заявление по образец и приложенията към него;
• устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

2. По електронен път на Ниво 2 и Ниво 3

• На имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , изпращате заявление по образец и приложенията към него, откъдето ще получите обратна връзка за редовността на подадените от Вас документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер.
• Чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/ - необходими са регистрация и квалифициран електронен подпис или електронна идентичност.

3. Чрез лицензиран пощенски оператор

На дарес пл. „Тодор Живков“ №6, ПК 2161, гр. Правец, изпращате заявление по образец и приложенията към него.

Информация за статуса на Вашата преписка можете да получите в Центъра за административно обслужване

• на място - пл. „Тодор Живков“ №6
• на телефон 07133/4872
• на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg.

Начини за получаване на издадения индивидуален административен акт:

1. Лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване;

2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:
• като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка; цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
• с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към Общинска администрация - Правец; цената за пощенската услуга се заплаща от Общинска администрация - Правец на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

1. на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;

2. с платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за административно обслужване;

3. по банкова сметка:

IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД

Информация за кодове за вид плащане за сметки можете да намерите в заявлението

Списък от файлове

 • 1990-Заявление - АКТ ОБРАЗЕЦ 2- за осъществяване на контрол по строителството при откриване на СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА и определяне строителна ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖПреглед
 • 2001-Искане за допускане (разрешаване) на изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) ЧЛ.135 ИЛИ ЧЛ.150Преглед
 • 2002-Искане за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗПреглед
 • 2018-Заявление за издаване удостоверение за АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕСПреглед
 • 2060-Искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП–ПР и ПЗ по чл. 124а от ЗУТПреглед
 • 2062-Искане за регистриране на строеж от ЧЕТВЪРТА или ПЕТА категория и издаване на удостоверение за ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯПреглед
 • 2083-Искане за издаване на ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕПреглед
 • 2085-Искане за издаване на удостоверение по чл. 54А, ал. 3 от ЗКИР-КАДАСТРАЛЕН ПЛАНПреглед
 • 2098-Искане за проверка установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа АКТ ОБРАЗЕЦ 3Преглед
 • 2112-ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖПреглед
 • 2115-Искане за ДОПЪЛВАНЕ (поправка) на одобрен КАДАСТРАЛЕН ПЛАНПреглед
 • 2517-Искане за издаване на КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ от техническия архивПреглед
 • Oценка и учредено право на прокарванеПреглед
 • Заявление за вписване в регистър на ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИПреглед
 • Заявление за даване на ИЗХОДНИ ДАННИ за трасиране на имотПреглед
 • Заявление за даване на ИЗХОДНИ ДАНННИ за ПРОЕКТИРАНЕ -ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕПреглед
 • Заявление за предаване на ЕКЗЕКУТИВИ по чл. 175, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаПреглед
 • Заявление за ПРЕЗАВЕРКА НА СКИЦА, от издаването на която са изтекли 6 месецаПреглед
 • Искане за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строежПреглед
 • Искане за издаване на акт за узаконяване по §184, ал.7 от ПЗР на ЗУТПреглед
 • Искане за издаване удостоверение за УСТРОЙСТВЕН СТАТУТ НА ИМОТ ОТ ОУППреглед
 • Искане за одобряване на ПЛАН за БЕЗОПАСНОСТ и ЗДРАВЕПреглед
 • Искане за присъствие на техническо лице при установяване на стари имотниПреглед
 • Искане за разглеждане в ОЕСУТ и процедиране на ПУППреглед
 • Искане за разглеждане в ОЕСУТ на инвестиционни проекти за оценка на съответствие по реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТПреглед
 • Искане за разглеждане на помощен план по реда на чл. 13a, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗПреглед
 • Искане за разглеждане на помощен план по реда на §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗПреглед
 • Искане за разрешаване изработка на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТПреглед
 • 2054-Искане за съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строежПреглед
 • 2082-Искане за издаване удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имотПреглед
 • 2027-Искане за издаване на СКИЦА 2023Преглед
 • 2084-Искане за издаване на удостоверение за ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и , ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредбиПреглед
 • 2117-Искане за приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)Преглед
 • 2119-Искане за издаване удостоверение за ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА - ОПИСАНИЕ НА СГРАДИ- НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНА СКИЦА-ЛИПСА НА КАДАСТРАЛНА КАРТАПреглед
 • 2120-Искане за нанасяне промени в разписен лист и в регистъра на недвижими имотиПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?